Financieel jaaroverzicht

Financieel jaaroverzicht


In 2021 bestaat onze parochie tien jaar. Tien jaar waarin heel veel gebeurd is . Graag wil ik stilstaan bij enkele financiële zaken.
Vanaf de fusie eind 2010 is het parochiebestuur verantwoordelijk voor alle activiteiten en bezittingen van de gehele parochie. We hebben er toen voor gekozen om de locaties binnen de afgesproken kaders zoveel mogelijk hun eigen boontjes te laten doppen. Daarbij horen ook een sluitende begroting per locatie en eigen onderhoudsvoorzieningen. Zij maken daarom ook hun eigen begroting en jaarrekening.

Alle activiteiten die geld kosten moeten wel passen binnen de goedgekeurde begrotingen en bij voorstellen boven de € 5.000 in totaal moet het parochiebestuur vooraf toestemming aan het Bisdom vragen. Dat vergt dan een duidelijk plan, offertes en wijze van aanpak.
Ook voor de totale begroting en jaarrekening alsmede voor het aanvaarden van nalatenschappen is steeds instemming van het Bisdom vereist. Zo bewaakt het bisdom de financiële huishouding.
Het bisdom publiceert jaarlijks onze cijfers zoals de Wet dat ook vereist- zie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT26875. Hier vindt u ook steeds onze jaarrekening.


Per jaar verschillen de diverse posten, maar voor een meerjarig beeld hanteren we de volgende cijfers voor de uitgaven van alle locaties tezamen (in afgeronde cijfers):
Uitgaven
Pastoraal team en secretariaat : € 400.000
Eredienst : € 60.000
Pastoraat : € 55.000
Parochiebladen en administratie: € 45.000
Onderhoud gebouwen : € 240.000
Afdracht aan bisdom (10%) : € 90.000

Deze uitgaven kunnen we doen dankzij de bijdragen van parochianen en uit ons inmiddels opgebouwd vermogen (veelal dankzij legaten en verkoop van bezittingen).
Inkomsten
Bijdragen Aktie Kerkbalans € 430.000
Bijdragen kerkcollectes en stipendia € 230.000
Inkomsten uit begraafplaatsen € 30.000
Rendement op vermogen € 180.000
Jaarlijks tekort € 20.000


Het tekort dekken we uit ons vermogen. Daarom is het ook van groot belang het totale vermogen zorgvuldig te beheren via de bank met een goede verantwoording door en bewaking vanuit de parochie zoals vastgelegd in een beleggingsstatuut dat natuurlijk door het bisdom is goedgekeurd. Wij hebben gekozen voor beleggingen die voldoen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De locaties dragen naar verhouding van het aantal parochianen en hun inkomsten bij aan de dekking van de gezamenlijke uitgaven vooral de kosten van het pastoraal team.

In enkele gemeenschappen is het al jaren een goed gebruik om in een bijeenkomst periodiek verantwoording af te leggen over de uitgaven en de plannen voor de toekomst. Het parochiebestuur dringt er steeds bij alle locaties op aan dit tenminste jaarlijks te doen.

Heeft u vragen benader dan in de eerste plaats uw lokale penningmeester.
Penningmeester.Bodegraven@sintjandd.nl Ad van Leeuwen
Penningmeester.Boskoop@sintjandd.nl Annette Coers
Penningmeester.Gouda@sintjandd.nl Matthij Moons
Penningmeester.Moordrecht@sintjandd.nl Sjaak Langelaan
Penningmeester.Reeuwijk@sintjandd.nl Jos Dorresteijn
Penningmeester.Waddinxveen@sintjandd.nl Paul van Leeuwen

Namens het parochiebestuur,
Peter PennekampSint Jan de Doper parochie