Privacy

Privacy


Privacy

In heel de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één rege­ling voor de omgang met persoonsge­ge­vens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Veror­dening Gegevens­bescher­ming) genoemd. De rooms-katho­lie­ke kerk heeft een regle­ment over hoe om te gaan met persoons­gegevens en privacy in pa­ro­chies:

Preventiebeleid

Verder ver­wij­zen we hierbij naar de in­for­ma­tie­pa­gina van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie omtrent preventiebeleid. Onze pa­ro­chie volgt het beleid van de bis­schop­pen van de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land.

Contact

Als u vragen heeft over het beleid omtrent per­soons­ge­ge­vens of een klacht heeft over publi­ca­tie van privacy-gevoelige in­for­ma­tie, neemt u dan contact met ons op.Sint Jan de Doper parochie