Avond over het gezin


Avond over het gezin
Datum10-05-2023
LocatieDriestar Educa­tief, Gouda
Aanvang20.00 uur
Aanmelden Vrije inloop

In het kader van de Week van het Gezin, een initiatief van het GezinsPlatform, or­ga­ni­seert de SGP op woens­dag 10 mei een avond over het gezin. Het thema van deze avond is: ‘Een goed gezin, een goed begin!’ Sprekers tij­dens deze avond zijn SGP-Kamerlid Chris Stoffer, hoog­le­raar rechtsfilo­so­fie Andreas Kinne­ging en historicus en publicist Bart-Jan Spruyt.

Het opgroeien in een stabiel gezin betekent veel voor de kans op een even­wich­tige per­soon­lijke ont­wik­ke­ling. Veel in­di­vi­duele en maat­schap­pe­lijke problemen te herlei­den tot het gebrekkig func­tio­ne­ren van ge­zin­nen. Gezonde ge­zin­nen zijn daarom van groot belang voor ons allemaal. Ge­zin­nen zijn hechte ge­meen­schappen waar bij uitstek liefde en geborgen­heid gestalte krijgen en waar­den wor­den over­ge­dragen. Daarom maakt de SGP zich in het bij­zon­der sterk voor het gezin.

Chris Stoffer zal tij­dens deze avond het plan van de SGP toelichten om ge­zin­nen meer bescher­ming te bie­den en het gezin op de kaart te zetten in de lan­de­lijke poli­tiek. Ver­vol­gens gaat hoog­le­raar Kinne­ging in op de vraag waarom de over­heid en de samen­le­ving niet alleen aan­dacht moeten hebben voor het individu, maar juist ook voor ge­meen­schappen zoals het gezin. Bart Jan Spruyt verkent welke aan­kno­pings­pun­ten er zijn om te komen tot een maat­schap­pe­lijke her­waar­de­ring van het gezin.

U bent op 10 mei vanaf 19.30 uur van harte welkom in het gebouw Driestar Educa­tief te Gouda (Burge­mees­ter James­sin­gel 2). De avond staat onder lei­ding van Riekelt Paster­kamp. Het inhou­de­lijke pro­gram­ma vangt aan om 20.00 uur. De avond zal rond 21.15 uur wor­den af­ge­slo­ten met een borrel. De avond is gratis en zon­der aanmel­ding te bezoeken.

Sint Jan de Doper parochie