Steun ons!

Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans

Onze parochie kent gelukkig vele activiteiten. Snuffel maar op onze site.  Natuurlijk de vieringen en sacramenten als doop en huwelijken, maar ook talloze activiteiten, zoals catechese voor allerlei leeftijden, jongerengroepen en pastoraat voor werkzoekenden om wat voorbeelden te noemen. Mensen hulp bieden waar nodig. Voor al die activiteiten is geld nodig. Met uw gift kunnen we dit werk voortzetten en het gedachtegoed van Jezus levend houden

Uw bijdrage is nodig

 

Onze parochie kent gelukkig vele activiteiten. Snuffel maar op onze site. Natuurlijk de vieringen en sacramenten als doop en huwelijken, maar ook groepen jongeren die gezamenlijk de wereldjongerendagen bezoeken of assisteren bij allerlei zaken.

De  zes geloofsgemeenschappen die samen onze parochie vormen betalen gezamenlijk al die activiteiten in onze parochie. Zij zorgen daarbij zelf voor het onderhoud en herstel van hun kerken en betalen voor  de kosten van de vieringen en allerlei lokale activiteiten zoals koren en werkgroepen. De kosten van ons pastorale team ( €240..000) betalen ze gezamenlijk via een bijdrage aan de bovenlokale kas.

De gemeenschappen kunnen dit  alleen maar doen dankzij de bijdragen van parochianen uit hun regio.  Van die bijdragen zijn naast af en toe een erfenis,  de geregelde betalingen via de Aktie Kerkbalans het belangrijkste.

Bij die Aktie, meestal in januari/februari , vragen we onze geloofsgenoten om een periodieke bijdrage waaruit we  alle kosten lokaal en voor het pastoraal team betalen. Zonder de bijdragen zijn wij niet in staat de kerken open te houden en onze pastores te betalen.

De hoogte van de bijdragen varieert natuurlijk. Steeds meer mensen betalen gelukkig €  5 per week en sommigen gelukkig meer. Met die bijdragen kunnen we een vitale  kerk met activiteiten in alle plaatsen blijven .

Een verkorte weergave van onze inkomsten en uitgaven uit 2017 kunt u hieronder vinden.

Aanmelding voor deelname aan de Aktie Kerkbalans of een incidentele gift kan via uw lokale gemeenschap. Dat kan met een  (periodieke) overmaking  naar de volgende adressen:

Bodegraven: NL89 RABO 0308 8150 25

Boskoop: NL09 RABO 0108 5011 83

Gouda: NL28 INGB 0002 9025 32, tav H. Antonius van Padua,

Moordrecht: NL90RABO0343000911

Reeuwijk: NL93Rabo0143303465

Waddinxveen: NL71 RABO 0366 8051 50 RK Parochie St. Jan de Doper inz. St. Victor Waddinxveen

Parochie Sint Jan de Doper is een ANBI-instelling. Voor verdere informatie: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT26875

 

Kort overzicht inkomsten en uitgaven 2017

Uitgaven:

Pastoraal team      €  238.000
Secretariaten en dergelijke  €  150.000
Kerkelijke gebouwen €  232.000
Vieringen   incl. koren  €   53.000
Voorloper en werkgroepen €  39.000
Afdracht Bisdom €  77.000
Overdracht collectes voor derden  €  27.000
Administratie (incl. bankkosten) €  45.000
Positief saldo €   6.000
                                      Totaal € 867.000

 

 

Inkomsten :

Aktie kerkbalans € 461.000
Collectes  €  127.000
Stipendia incl. bijz. vieringen €   89.000
Opbrengst bezittingen incl. verhuur €  151.000
Begraafplaatsen €    39.000