Programma Leerhuis Voorjaar 2018

Leerhuis Thema

Voor de invulling van het programma van het Leerhuis gedurende februari tot en met mei 2018 is gekozen voor de thema ‘Het Gebed’. De keuze voor dit thema is ingegeven door het diocesane Jaar van het Gebed, een initiatief van bisschop J. van den Hende. In zijn voorleesbrief rond dit thema schrijft onze bisschop onder anderen:

 “ Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.”

Op verschillende manieren zullen we op de Leerhuisavonden ingaan op dit thema. Zoals de bisschop schrijft zijn gebed en diaconie met elkaar verbonden. Ook de inzet van onze talenten is daarbij van belang. We hopen dat we rond deze thematiek voor u een inspirerend en praktisch programma hebben samengesteld, met voor ieder wat bruikbaars en interessants.

Om de opbrengst van deze rijke en vruchtbare avonden te verbreden en niet verloren te laten gaan,  wordt informatie op de website bewaard. We bewaren het in het Leerhuisarchief.  

We begroeten u graag,

Het Leerhuis-team

 

7 februari:     Jaar van Gebed
Inleider:         bisschop J. van den Hende

Op zondag 3 december, bij het begin van de Advent en het nieuwe kerkelijk jaar, startte op initiatief van bisschop J. van den Hende het diocesane Jaar van het Gebed. Om te zorgen als gemeenschap de band met de Heer goed te onderhouden, is het nodig om iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden. We moeten samen volharden in het gebed, zodat onze kerkgemeenschap steeds verder kan uitgroeien tot een netwerk van liefde. 

Het pastoraal team beveelt u aan in het Jaar van het Gebed extra aandacht aan uw gebed te besteden. Laat u zich hierbij op weg helpen door deze Leerhuisavond met onze bisschop.

 

14 februari:    Geen Leerhuis i.v.m. Aswoensdag

 

21 februari:    Diaconie en gebed in praktijk: St Egidio
Inleiders:        Colm Dekker en Corine van der Loos

De betekenissen van ‘religie’ en ‘spiritualiteit’ liggen vaak erg dicht bij elkaar. In een strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, de menselijke ziel of het menselijke innerlijk zijn, dat zijn oorsprong in een goddelijke of andere transcendentie heeft, of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid.

Zoeken naar antwoorden op de grote vragen. Spiritualiteit is geloven in en aansluiten bij het ogenschijnlijk onzichtbare. Het is het gebied waar het gevoel het overneemt van de wetenschap. Een persoonlijke zoektocht naar antwoorden, naar betekenis, naar de waarheid.

Sant’ Egidio is begonnen in Rome door studenten die taalles gingen geven aan vluchtelingen en asielzoekers. Dit was het begin van aandacht voor daklozen en andere kwetsbare mensen. Deze diaconale taak is verbonden met dagelijks   gezamenlijk Gebed.

Colm Dekker en Corine van der Loos komen vertellen wat Sant’ Egidio in Amsterdam doet.

Wat betekent dit voor ons en kunnen zij ons inspireren bij ons diaconaal werk ?


28 februari:    Spiritualiteit Jezuïeten retraite 
Inleider:          Nikolaas Sintobin s.j.

De jezuïeten-retraite is gebaseerd op de Ignatiaanse spiritualiteit. Zij komt voort uit de persoonlijke ervaringen van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. Hij wilde ‘God zoeken en vinden in alle dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is in zijn ervaring een vindplaats van God. Ieder ogenblik kun je Hem  ontmoeten. Dit inzicht groeide vanuit de grote ‘vertrouwelijkheid van Ignatius met God’. Voor hem kan de mens omgaan met God ‘zoals een vriend met een vriend’.

Wat kunnen we met deze spiritualiteit in ons dagelijks leven en hoe zouden we daarvoor ruimte kunnen maken?

Internetpastor Nikolaas Sintobin s.j. zal een Leerhuisavond verzorgen over Ignatiaanse Spiritualiteit en over verschillende vormen van het Ignatiaans Gebed. Hij vertelt over de digitale retraite die de paters jezuïeten reeds enige jaren verzorgen, ook in deze veertigdagentijd ( www.ignatiaansbidden.org ).

Met het oog op de Vastentijd en Pasen en in het kader van het Jaar van het Gebed een zeer boeiende Leerhuis avond.

 

7 maart:  Vrijwilliger in het verpleeghuis 
Inleiders: Pastores Martine Versteeg en Maaike van Dijk en vrijwilliger Freek de Bruijn

In het verpleeghuis vinden  mooie ontmoetingen plaats, ontroerende momenten van warme, liefdevolle zorg en aandacht. De geestelijk verzorger laat zien dat er buiten alle lichamelijke zorg en medische vragen ook aandacht is voor wat de huidige situatie voor iemand betekent. De pastor en de vrijwilligers begeleiden mensen op het gebied van de 'trage vragen'. Levensvragen, geloofsvragen, vragen rondom zingeving, rouw- en verliesverwerking.

Martine Versteeg en Maaike van Dijk, verpleeghuispastores, laten ons binnenkijken in de wereld van het verpleeghuis. Wat vragen de bewoners van hen en wat betekent dan bidden in hun situatie? Freek de Bruijn is vrijwilliger: wat doet hij en welke invloed heeft wat hij meemaakt met de bewoners op zijn leven?


14 maart:        Vastenmaaltijd en vastenactie
Inleider:          diaken Everts

18.30 uur begint de vastenmaaltijd.

Meldt u zich aan via boskoop@sintjandd.nl.

Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor de onkosten en het vastenproject. Neemt u zelf een lepel, beker en bord mee.

De avond loopt door in een leerhuisavond vanaf 20.00 uur. Diaken Everts vertelt over de achtergronden van de vasten- of veertigdagentijd. Er is aandacht voor ons vastenproject in Zambia. Ook zal diaken Everts vertellen over de pelgrimstocht, onderdeel van het vastenproject 2018.

Een avond die u helpen kan u in te zetten voor de naaste ver weg.

 

21 maart:        Biddend op weg naar Pasen
Inleider:          pastoor Van Klaveren

 

Bidden is het ademhalen van de ziel. Zonder gebed verkommert je kompas naar God! De Veertigdagentijd is bij uitstek een periode om daar aandacht aan te besteden, of zoals de eerste prefatie van de veertigdagentijd het zegt: “Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren.” Pastoor van Klaveren gaat met u een aantal  gebedsmomenten verkennen en kijken hoe je ze een plek in je leven zou kunnen geven.

 Zodat je ziel weer op adem komt!

 
28 maart:        Geen Leerhuis i.v.m. Goede Week  


11 april:  Passie en Pasen in de Kunst 
Inleider:  Melchior Kerklaan

In de weken na Pasen verdiepen we ons een avond in de wijze waarop lijden en verrijzenis van de Heer in de Kunst worden afgebeeld. We kijken naar de oudste voorstellingen die we kennen in fresco’s, ivoor, absis-mozaïeken en schilderijen. We zien hoe het kruis eerst als overwinningssymbool wordt afgebeeld en later het lijden van de Heer steeds nadrukkelijker en gevarieerder wordt afgebeeld. We behandelen symbolen die werden gebruikt voor de verrijzenis en hoe in de middeleeuwen het moment van verrijzenis zelf verbeeld gaat worden. Van sommige afbeeldingen zijn de makers niet bekend, maar ook bekende kunstenaars als Caravaggio, Michelangelo en Rembrandt komen voorbij. We bezoeken onder meer Rome, Ravenna, Istanbul en Parijs. Steeds is de eerste vraag bij elke afbeelding: Wat zien we?

Het antwoord op deze vraag zult u samen zoeken met diaken-student Melchior Kerklaan, die in onze parochie zijn stage loopt. Hij verzorgt deze avond in het Leerhuis18 april:  Film: Risen 
Inleider:  Henk Rikkengaa  

Op deze Leerhuis-avond wordt een film getoond, die het paasgebeuren vanuit romeinse ogen weergeeft. De film gaat als volgt:

Clavius (Joseph Fiennes) is een machtige aanvoerder in het Romeinse leger die, samen met zijn rechterhand Lucius (Tom Felton), de opdracht krijgt van Pontius Pilatus om bij de kruisiging van Jezus aanwezig te zijn en het lichaam daarna te bewaken. Er ontstaat onrust in Jeruzalem vanwege het gerucht dat Jezus is opgestaan uit de dood en er dreigt een groot protest tegen de Romeinse macht. Om dat te voorkomen moeten Clavius en Lucius het lichaam koste wat kost terugvinden.

Kom deze film bekijken en tevens ben je van harte uitgenodigd om samen na te praten over wat je hebt gezien in deze boeiende film.

 

DINSDAG 24 april:  Zelfbeschikking bij leven en sterven 
Inleider:  Gerben van Loenen

Gerben van Loenen schreef het boek:

‘Lof der onvolmaaktheid, waarom zelfbeschikking niet genoeg is om goed te leven en te sterven’. In zijn boek vertelt hij over zijn ervaringen met ernstig zieken. De auteur gaat in op de discussie die wordt gevoerd over euthanasie en voltooid leven.

 

Gerben van Loenen is publicist en was tot 2014 adjunct-hoofdredacteur van het dagblad Trouw.

 

2 mei:     Pinksternoveen 
Inleider:  kapelaan Van Paassen

Op de veertigste dag na Pasen werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest, zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag na Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.

De Pinksternoveen is het negendaagse gebed om de werking van de Heilige Geest. Het wordt gebeden tussen Hemelvaart en Pinksteren. De kerk volgt daarmee de apostelen, die baden om de komst van de Heilige Geest. Zoals in de adventsweken wordt uitgezien naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, wordt in het Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest. Jaarlijks bidt de Kerk de negen dagen voorafgaand aan het feest van Pinksteren voor de komst van de heilige Geest.

 

Een boeiende avond passend in deze periode van het jaar van het gebed.

 

 9 en 16 mei:   Geen Leerhuis

 

23 mei:           Zorg voor elkaar, een kijkje in de praktijk 
Inleiders:        Alex en Saskia Lourier

De laatste avond van het Leerhuis voor de zomer staat in het teken van ‘Zorg voor elkaar’.  Dit wordt in praktijk gebracht door Alex en Saskia Lourier, eigenaars van restaurant ‘Mijn Schoonouders’ te Boskoop. Aan de Reyerskoop in Boskoop hebben Alex en Saskia een biologische tuin waarin zij, in samenwerking met 6 verstandelijke en lichamelijk beperkte gehandicapten, groente, fruit en kruiden verbouwen die in hun restaurant gebruikt worden.

De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal waar Alex en Saskia uitleg geven over het werk op de  moestuin. Aansluitend wandelen we naar de tuin waar een rondleiding wordt gegeven. Als slot van deze avond kunt u  genieten van  een klein hapje uit de opbrengst van de tuin.  

 

 

 

Wat is het Leerhuis?

Het Leerhuis is een plek waar je samenkomt om: geloof te ontdekken, meer over geloof te leren, je eigen geloof te voeden en te verdiepen en elkaar daarin te ondersteunen. Zo houden we samen ons geloof levend.

Verdieping

Het Leerhuis biedt een variatie aan onderwerpen voor verschillende doelgroepen. Afhankelijk van waar jij staat in het geloof en op welke manier je je verder wilt verdiepen, kun je hieruit kiezen. Je krijgt niet alleen informatie, er vindt ook uitwisseling plaats tussen gesprekleider en deelnemers. Zo leer je niet alleen zelf meer over wat geloven voor jou betekent en hoe je dat kunt toepassen in de dagelijkse praktijk; ook ontmoet je anderen die op dezelfde weg zijn als jij.

Waarom deelnemen?

Leven is groeien en groeien is leren.’ Als je graag wilt groeien als mens in de ogen van God, dan is er binnen de kerk veel te ontdekken. Je groeit in je eigen geloof door aan de hand van de bijbel en wat de traditie van de Kerk ons aanreikt, te ontdekken wat geloven betekent voor je eigen leven.

Wie, wat, waar en wanneer?

Het Parochie Leerhuis is bedoeld voor alle volwassenen van 18 t/m 99-plus.

het Leerhuis vind je in de parochiezaal van de Joannes de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop.

Woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

We vragen je om je per avond aan te melden, dat kan via leerhuis@sintjandd.nl  

Om enigszins een beeld te hebben op hoeveel mensen wij kunnen rekenen vragen wij u zich per bijeenkomst aan te melden als u van plan bent te komen. Wij weten dan hoe we de tafels en stoelen neer gaan zetten, hoeveel kopjes koffie en thee er gezet moeten worden en evt. kopieën moeten worden gemaakt en of er voldoende aanmeldingen zijn om de bijeenkomst door te laten gaan.