Overzicht activiteiten Leerhuis

PROGRAMMA NAJAAR 2017

 

6 september

God is verhuisd 

Dit is de titel van een boek dat pastor Van der Helm schreef samen met Petra Stassen. God is voor velen niet meer te vinden in lege kerken. Mensen zijn op zoek naar het adres waar zij Hem nu kunnen vinden. Waar kun je al tekenen zien van een nieuw religieus elan? Tegelijk blijven gelovige gemeenschappen van groot belang als inspiratiebron, om op adem te komen en te vieren. 

Over de inleider: Pastor Van der Helm, voormalig pastoor binnen onze parochie, is nu als priester werkzaam in de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag en als universitair hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven. Daarnaast is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Rotterdam.
 

13 september

Vrijwilliger in de gevangenis 

Alie Verweij wordt geïnterviewd over haar talent als vrijwilliger in de gevangenis en pastor Lange vertelt over zijn werk als gevangenispastor en de bijdrage van vrijwilligers aan zijn werk. 

Over de inleiders: Alie Verweij is parochiaan en al 15 jaar vrijwilliger in de Penitentiaire Instelling in Alphen aan den Rijn. In De Voorloper 2017-3, pag. 8, schreef Alie naar aanleiding van haar ervaringen in de rubriek Ingezonden een zeer betrokken betoog. Pastor Lange is als gevangenispastor werkzaam in de P.I.

 

20 september

Wat vrede kost! 

In de Vredesweek vertelt diaken Everts uit eigen ervaring wat vrede kost. Wat is vrede? En hoe zit het nu met geweld of geen geweld? De inleider neemt ons mee in de dilemma’s waar militairen en politiemensen mee te maken hebben. Maar ook wij allen hebben met dilemma’s te maken. Maar wat is een dilemma? Het wordt een leerzame avond, met een korte dilemmatraining. 

Over de inleider: Diaken Everts was van 1995 tot 2011 in dienst van de Koninklijke Landmacht als aalmoezenier. Een van zijn indrukwekkendste ervaringen is uitgezonden worden naar Kosovo.  

 

27 september

Over mensenrechten gesproken 

Afdeling Boskoop van Amnesty International laat zien hoe wordt omgegaan met de mensenrechten en hoe Amnesty zich daarvoor inzet. Amnesty vraagt dat gewetensgevangenen onmiddellijk worden vrijgelaten en dat marteling en executie onmiddellijk worden gestopt. Amnesty bestrijdt de discriminatie die grote groepen een menswaardig leven ontzegt, zoals vrouwen, homo's of minderheden. Amnesty bestrijdt het geweld tegen vrouwen, inclusief het 'huiselijk' geweld waartegen de overheid niets onderneemt. De actiemiddelen van Amnesty zijn onder meer: adoptie van gewetensgevangenen, actie op landen en thema's (bijv. tegen de doodstraf), lobby bij regeringen en internationale organisaties. 

Over de inleiders: De groep Boskoop van Amnesty International wil zich graag presenteren in ons Leerhuis.
 

4 oktober

Geen Leerhuis in verband met de inleiding van Leo Fijen voor alle parochianen op de Diaconale Impulsdag zaterdag 7 oktober in Gouda (zie elders de informatie hierover in De Voorloper en op de website)

 

11 oktober

Oogsten van de Diaconale Impulsdag 

De Diaconale Impulsdag met de inleiding van Leo Fijen zal voldoende stof en aanleiding geven voor na-praten en verder-praten. Er is met elkaar gesproken en nagedacht over talenten in dienst stellen voor een ander en bouwen aan een Netwerk van Liefde. Het gaat hierbij om daden van barmhartigheid: zieken bezoeken, eenzamen opbeuren, nabestaanden en armen bijstaan, vreemdelingen opvangen en contacten opbouwen in de eigen omgeving. 

Over de inleiders: Diaken Schuurmans en diaken Everts zetten zich met de leden van het diaconaal beraad en vele vrijwilligers en parochianen in voor de diaconie en het pastoraat in onze Sint Jan de Doper parochie.

 

18 oktober

Lourdes, betekenisvol ontmoeten 

Er zijn allerlei redenen waarom mensen op bedevaart gaan, bijvoorbeeld: om over God of het leven na te denken, om te bedanken, om inspiratie op te doen, om een poosje afstand te nemen van een hectisch dagelijks bestaan, om 'de ervaring'; 'om er geweest te zijn', of om andere mensen te ontmoeten of te helpen.

Voorbeelden van belangrijke bedevaartsplaatsen in het christendom zijn: het Vaticaan, Fátima, Lourdes, Rocamadour, Santiago de Compostella, Kevelaer en Jeruzalem. De bekendste is wel Lourdes in Frankrijk. 

Miljoenen mensen zijn in de loop der tijd naar Lourdes gekomen zijn. Daardoor is Lourdes één van die plekken geworden, waar ‘de hemel de aarde raakt’.

Zowel voor zieken als gezonden is het een plaats voor je verwachtingen en zorgen, hoop en berusting, troost en kracht, maar ook voor dankbaarheid. Het zijn dagen vol van vieringen, contacten, gesprekken, stil genieten, samen bidden en zingen en de hulpvaardigheid van de vele vrijwilligers.

Gedenkwaardige ervaringen kunnen deze avond met elkaar gedeeld worden, laat u inspireren en wie weet enthousiast maken om mee te gaan met de volgende parochiebedevaart naar Lourdes in oktober 2018. 

Over de inleiders: Alie Verweij heeft vele jaren parochiereizen naar Lourdes georganiseerd en begeleid. Haar schoondochter Ilonka Verweij nam een paar jaar geleden op dezelfde bevlogen wijze het stokje over.

 

25 oktober

Jong Sint Jan DD 

Pastoor Van Klaveren doet verslag van de jongerenreis naar Rome in juli van dit jaar. Hij vertelt over de Bisschoppensynode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Deze Jongerensynode wordt in oktober 2018 gehouden te Rome. Ook zal pastoor Van Klaveren het hebben over activiteiten van en voor jongeren in onze parochie.

Over de inleider: Pastoor Van Klaveren trok met de jongeren mee naar de Wereld Jongeren Dagen in 2016 in Krakau en ging met hen op bedevaart naar Rome. Met een actieve groep jongeren werkt hij aan het initiatief Jong Sint Jan DD.

 

1 november

Er is geen Leerhuisavond in verband met het Hoogfeest van Allerheiligen 

 

8 november

Voorlezen aan kinderen in de advent 

De advent is een tijd waarin thuis, in de kerk en op school adventsverhalen en kerstverhalen voorgelezen worden. In deze avond gaan we aan de hand van voorbeelden in op enkele advents- en kerstverhalen en op de betekenis en achtergronden van voorstellingen die erin gebruikt worden.

Er zijn in de bibliotheek allerlei advents- en kerstverhalen te vinden. Sommige verhalen hebben een vredesboodschap en benadrukken saamhorigheid in het gezin en in school. Andere verhalen benadrukken het zorgzaam omgaan met  menselijke nood en verdriet. En nog weer andere verhalen gaan in op de komst, de geboorte en de eerste levensdagen van Jezus.

Veel van de geboorteverhalen zijn overgeleverd van geslacht op geslacht en gebruiken een taal, die in deze tijd onwennig aandoet. Denk maar aan de verhalen over Maria en Jozef, over herders en schapen, en over engelen en koningen.

Je zou je kunnen afvragen of die sprookjesachtige verhalen een goede basis zijn voor de verdere godsdienstige ontwikkeling van kinderen. Sommige moderne schrijvers vinden van niet en kiezen andere thema's, die voor kinderen belangrijk zijn. Nog weer andere schrijvers kiezen voor verhalen over de kerstman.

We ronden de avond af met suggesties voor het kiezen van verhalen, voor het voorlezen, en voor het praten met kinderen over de verhalen.

 

Doelgroep: Ouders, grootouders, vrijwilligers kindernevendiensten en gezinsvieringen, pedagogisch medewerkers en leraren

 

Over de inleiders: Astrid Hyde is lerares basisonderwijs / kleuterspecialist en Joost Klep parochiaan en van beroep didacticus.

 

15 november

Van Reformatie naar secularisatie en verder... 

Op 31 oktober 1517 is het vijfhonderd jaar geleden dat Martin Luther de Reformatie inluidde. Wij beschouwen de Reformatie gewoonlijk als het ontstaansmoment van de protestantse kerken, maar de Reformatie is ook het begin van de secularisatie. In het protestantisme stond de kerk haar wereldlijke en geestelijke gezag af aan God. Daarnaast bepleitten de reformatoren de verinnerlijking van het geloof. Als gevolg hiervan ontworstelden de overheden zich in de eeuwen na de Reformatie wereldwijd aan het gezag van de kerk en verkregen natuur en mensenmaatschappij een betekenis die niet langer door de theologie werd voorgeschreven. In de lezing staat de vraag centraal of het protestantisme gedoemd is ten onder te gaan aan de door hem zelf opgeroepen secularisatie. We gaan na hoe de belangrijkste reformatorische richtingen (lutheranisme en calvinisme) denken over de verhouding van de gelovige tot ‘de wereld’ en eindigen met de schets van een ‘derde weg’, die van de zgn. radicale Reformatie. Volgens deze stroming leidt een radicale ontgoddelijking van de wereld tot de mogelijkheid om haar opnieuw, maar anders, in een goddelijk licht te zien.

 

Over de inleider: Ds. U.G.M. Doedens is sinds 25 april 2010 predikant van de Westerkerk. Eerder was hij als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland. Daarvoor werkte hij als onderzoeker aan de theologische faculteit van de Universiteit Leiden, waar hij studeerde en in 1999 promoveerde op Het eenvoudige leven volgens Søren Kierkegaard  (Ten Have 1999). Hij spreekt met ons het bovenbeschreven thema in het kader van 500 jaar Reformatie.

 

Woensdag 22 november

Russisch Orthodoxe kerkmuziek 

Op deze avond van het feest van heilige Caecilia zal Karina Markarova ons meenemen in de traditie van de  Russisch Orthodoxe kerkmuziek. Zij zal ook een kort werk met ons proberen in te studeren. Ook zal zij ons informeren over bepaalde liederen binnen de westerse liturgie die verbonden zijn met Pasen, Pinksteren, Advent en Passietijd. 

Over de inleider: Karina Markarova is dirigente van het gemengde koor Joannes de Doper in Boskoop en organiste in de Sint Willibrorduskerk te Bodegraven. Zij is geboren in Azerbeidzjan en heeft daar haar muziekopleiding gevolgd.

 

Woensdag 29 november

Met het evangelie op weg naar Kerstmis
In iedere weekendviering horen we een eerste lezing, genomen uit het Oude Testament, een tweede lezing, genomen uit één van de brieven -met daar tussenin één van de Psalmteksten, al dan niet gezongen- en een Evangelielezing, geschreven door één van de Evangelisten die de Bijbel rijk is.

Vanavond besteden we extra aandacht aan de lezingen die komend liturgisch jaar in de Adventstijd zullen klinken. 

Over de inleider: Kapelaan Van Paassen is een van de twee priesters in onze parochie Sint Jan de Doper.

 

 

Wat is het Leerhuis?

Het Leerhuis is een plek waar je samenkomt om: geloof te ontdekken, meer over geloof te leren, je eigen geloof te voeden en te verdiepen en elkaar daarin te ondersteunen. Zo houden we samen ons geloof levend.

Verdieping

Het Leerhuis biedt een variatie aan onderwerpen voor verschillende doelgroepen. Afhankelijk van waar jij staat in het geloof en op welke manier je je verder wilt verdiepen, kun je hieruit kiezen. Je krijgt niet alleen informatie, er vindt ook uitwisseling plaats tussen gesprekleider en deelnemers. Zo leer je niet alleen zelf meer over wat geloven voor jou betekent en hoe je dat kunt toepassen in de dagelijkse praktijk; ook ontmoet je anderen die op dezelfde weg zijn als jij.

Waarom deelnemen?

Leven is groeien en groeien is leren.’ Als je graag wilt groeien als mens in de ogen van God, dan is er binnen de kerk veel te ontdekken. Je groeit in je eigen geloof door aan de hand van de bijbel en wat de traditie van de Kerk ons aanreikt, te ontdekken wat geloven betekent voor je eigen leven.

Wie, wat, waar en wanneer?

Het Parochie Leerhuis is bedoeld voor alle volwassenen van 18 t/m 99-plus.

het Leerhuis vind je in de parochiezaal van de Joannes de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop.

Woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

We vragen je om je per avond aan te melden, dat kan via leerhuis@sintjandd.nl  

Om enigszins een beeld te hebben op hoeveel mensen wij kunnen rekenen vragen wij u zich per bijeenkomst aan te melden als u van plan bent te komen. Wij weten dan hoe we de tafels en stoelen neer gaan zetten, hoeveel kopjes koffie en thee er gezet moeten worden en evt. kopieën moeten worden gemaakt en of er voldoende aanmeldingen zijn om de bijeenkomst door te laten gaan.