Van het parochiebestuur

Op deze pagina vindt u publicaties vanuit het parochie bestuur. Vragen aan het parochiebestuur kunt u mailen naar parochie@sintjandd.nl. Wij proberen binnen enkele weken uw mail te beantwoorden.

Weerslag van de bijeenkomsten gehouden op 9 en 11 november 2019 bij de OLVH-kerk

Aantal aanwezige parochianen 20 en 18, diverse leden van parochiebestuur en locatieraad alsmede cateringondersteuning door vrijwilligers.
Eind augustus is er de mededeling gedaan tot voornemen van het indienen van een verzoek bij het bisdom de OLVH-kerk te onttrekken aan de eredienst. Gelet op een aantal reacties van betrokken parochianen is het gekozen moment van mededelen niet bij eenieder als passend beoordeeld. Geconstateerd is daarbij dat er nooit een goed moment is voor een mededeling met een dergelijke negatieve impact. De intentie van parochiebestuur en locatieraad is om te bezien hoe we dit proces op een zo goed mogelijke manier met elkaar kunnen doorlopen.
Lees verder op Bijeenkomst OLVH 9 en 11 november 2019

Financieel overzicht

Als organisatie met een ANBI-status brengen wij jaarlijks volgens een vast stramien financieel verslag uit. Daar de verantwoording verloopt via het Bisdom Rotterdam, vindt u dit op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT26875
Voor nadere detailinformatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap en die kunnen u in contact brengen met de penningmeester van uw geloofsgemeenschap.

Pijn en schaamte

De apostel Paulus schrijft wanneer het gaat om de Kerk als lichaam van Christus, dat alle ledematen te lijden hebben wanneer een lidmaat lijdt (1 Korintiërs 12, 26). Op dit moment ervaren velen in onze Kerk opnieuw diepe pijn en schaamte als gevolg van berichten over seksueel misbruik van minderjarigen. Vooral zijn wij begaan met het lijden van de slachtoffers als gevolg van het misbruik. In verschillende werelddelen worden onderzoeksrapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat een groot aantal medewerkers van de Kerk zich aan minderjarigen hebben vergrepen. Menig kerkleider blijkt hier niet adequaat tegen te zijn opgetreden.

Bisschoppen en priesters ervaren met allen die meewerken in het pastoraat pijn en schaamte en ook individuele gelovigen lijden onherroepelijk mee als lidmaat van de Kerk.

In de Nederlandse kerkprovincie is met het oog op slachtoffers en hun verhalen over misbruik als minderjarigen door bedienaren van de Kerk in de afgelopen zes jaren zorgvuldig werk gemaakt van het bieden van erkenning, genoegdoening en hulp aan slachtoffers. Op basis van onafhankelijk onderzoek door de heer Deetman, geïnitieerd door de Nederlandse bisschoppen en de hogere religieuze oversten, zijn in een gezamenlijke aanpak maatregelen getroffen om misbruik door medewerkers van de Kerk voortaan zo goed mogelijk te voorkomen, met behulp van een landelijke gedragscode, de eis een VOG te overleggen bij een benoeming of aanname als kandidaat-medewerker en van antecedenten.

Door deze maatregelen willen we bereiken dat de R.-K. Kerk in Nederland een veilige plek voor kinderen en jonge mensen is en blijft.

Het beste is als de pijn en ontmoediging die velen momenteel in de Kerk voelen, ons ertoe bewegen alles te doen wat in ons vermogen ligt om slachtoffers van seksueel misbruik de helpende hand te bieden om tot heling te komen. En tevens om blijvend aandacht te hebben voor preventie van seksueel misbruik, opdat iedereen, ook kinderen en jongeren, zich veilig weten in de Kerk, die immers als zending heeft Jezus’ Evangelie van geloof, hoop en liefde in deze wereld uit te dragen. Dat kunnen we niet zonder de ademhaling van het gebed en de viering van de sacramenten. Daarom wordt de parochies in de Nederlandse bisdommen gevraagd de volgende voorbede te bidden in de zondagsvieringen van 15 en 16 september.

Namens bisschop Van den Hende,
Pastoraal team en parochiebestuur

Voorbede

Voor hen die in hun jonge jaren slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk:
dat God zich in het bijzonder over hen ontfermt en hen door zijn genadegaven tot innerlijke heling mag brengen;
dat iedereen in de Kerk op zorgvuldige, liefdevolle en verantwoordelijke wijze met kinderen en jonge mensen omgaat;
dat allen in onze parochies en andere instellingen steeds waakzaam blijven en er alles aan doen om seksueel misbruik voortaan te voorkomen.
Laat ons bidden.....

Pastoraal Bulletin

Het in 2017 verschenen Pastoraal Bulletin van het bisdom Rotterdam heeft als thema 'Samenwerken'. Er wordt ander anderen gekeken naar de veschillende effecten van de beleidsnota 'Samenwerking Geboden 2' die in 2007 uitkwam.
Onder de verschillende artikelen is een interview vanuit onze parochie met pastoor van Klaveren, diaken Everts en Nellie Plaizier, hoofd secretariaat, opgenomen.
522630_Pastoraal_Bulletin_2017_biwrk_v2-loz_PT4

Meer Jaren Beleids Plan 2017-2020

In de septembervergadering heeft het parochiebestuur het Meerjaren beleidsplan (MJBP) 2017-2020 vastgesteld. Dit plan is richtinggevend voor de koers die de parochie de komende jaren wil volgen om een levendige geloofsgemeenschap te zijn en te blijven.
Er is een behoorlijke tijd aan dit plan gewerkt door heel veel vrijwilligers. Ook het pastoraal team heeft er – vanzelfsprekend – aan bijgedragen. Namens het bestuur spreek ik mijn dank uit naar allen die met ons hebben willen meedenken en –schrijven.
De komende periode zal met name aandacht worden besteed aan de uitwerking van het Jaarplan 2017-2018, waarin de concrete vertaling naar activiteiten moet worden geformuleerd, teneinde het kader te concretiseren en de plannen daadwerkelijk te realiseren.
Kernpunten binnen het huidige plan zijn onder meer: dat er in elke geloofsgemeenschap elk weekend een mis zal zijn; dat we ons maximaal inspannen een hoeveelheid nieuwe vrijwilligers te werven en de reeds actieve vrijwilligers optimaal gemotiveerd te houden; dat we het pastoraal team waar mogelijk werk uit handen wordt genomen, o.a. door een optimale inzet van gebedsleiders; dat we ook een outreachende geloofsgemeenschap willen zijn, die goed en constructief samenwerkt met andere groeperingen binnen onze samenleving.
De volledige tekst vindt u hier: MJBP 2017-2020 StJanDD versie 20170914 vastgesteld. U als parochiaan kunt dus zeker kennisnemen van onze intenties. En hopelijk raakt u geïnspireerd en wilt u ook zichzelf inzetten om een of meerdere speerpunten te helpen realiseren. U bent van harte welkom!

Frank Marcus,
Vice-voorzitter parochiebestuur