Boodschap van de heilige vader Franciscus


Boodschap van de heilige vader Franciscus

BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS VOOR DE 108STE WERELDDAG VOOR MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN 2022

(25 september 2022)

Met migranten en vluchtelingen bouwen aan de toekomst

“Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de
toekomst” (Heb. 13, 14).

Geliefde broeders en zusters,

De uiteindelijke betekenis van onze “reis” in deze wereld is het zoeken naar het ware
vaderland, het Rijk van God, dat is begonnen door Jezus Christus en dat zijn
volledige verwezenlijking zal vinden, wanneer Hij in heerlijkheid zal terugkomen. Zijn
Rijk is nog niet voltooid, maar is al aanwezig in hen die het heil hebben ontvangen.
“Het Rijk van God is in ons. Hoewel het nog eschatologisch is, de toekomst van de
wereld, van de mensheid, bevindt het zich tegelijkertijd in ons”.

De toekomstige stad is een “stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en
bouwer is” (Heb. 11, 10). Het plan voorziet in een geweldige bouwactiviteit waarbij wij
ons allen persoonlijk betrokken moeten voelen. Het gaat om een nauwgezet werk
van persoonlijke bekering en verandering van de werkelijkheid om steeds meer te
beantwoorden aan het goddelijk plan. De drama’s van de geschiedenis herinneren
ons eraan hoe ver het bereiken van ons doel, het Nieuwe Jeruzalem, “Gods woning
onder de mensen” (Apok. 21, 3), nog is. Maar daarom moeten wij de moed niet
verliezen. In het licht van hetgeen wij in de tegenspoed van de laatste tijd hebben
geleerd, zijn wij geroepen onze inzet te vernieuwen voor de opbouw van een
toekomst die meer beantwoordt aan Gods plan: een wereld waar allen in vrede en
waardigheid kunnen leven.

“Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal
wonen” (2 Petr. 3, 13). De gerechtigheid is een van de fundamentele elementen van
het Rijk van God. In het dagelijks zoeken naar zijn wil wordt deze gerechtigheid met
geduld, opoffering en vastberadenheid opgebouwd, opdat al degenen die ernaar
hongeren en dorsten (vgl. Mat. 5, 6) verzadigd worden. De gerechtigheid van het Rijk
van God moet verstaan worden als de verwezenlijking van de goddelijke orde, van
het harmonieuze ontwerp ervan, waar, in de gestorven en verrezen Christus, de
schepping weer “iets goeds” en de mensheid “iets zeer goeds” wordt (vgl. Gen. 1, 1-
31). Maar wil deze wonderbare harmonie heersen, dan is het noodzakelijk het heil
van Christus, zijn evangelie van liefde, te aanvaarden, opdat de vormen van
ongelijkheid en discriminatie van de huidige wereld worden verdreven.

Niemand moet worden uitgesloten. Gods plan is wezenlijk inclusief en plaatst de
bewoners de van de existentiële periferieën in het middelpunt. Onder hen zijn veel
migranten en vluchtelingen, mensen die geëvacueerd zijn, en slachtoffers van
mensenhandel. De opbouw van het Rijk van God is met hen, omdat zonder hen het
geen Rijk zou zijn dat God wil. Het insluiten van de meest kwetsbare personen is een
noodzakelijke voorwaarde om er het volledig burgerschap te verwerven. De Heer
zegt immers: “Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u
gereed is vanaf de grondvesting van de wereld. Want ik had honger en gij hebt Mij te
eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en
gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt
Mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 34-36).
Met migranten en vluchtelingen bouwen aan de toekomst betekent ook: erkennen en
naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de
opbouw. Ik houd ervan deze benadering van het verschijnsel van de migranten
weerspiegeld te zien in een profetisch visioen van Jesaja. Hierin komen de
vreemdelingen niet voor als indringers en verwoesters, maar als bereidwillige
werklieden die de muren herbouwen van het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat
voor alle mensen openstaat (vgl. Jes. 60, 10-11).

In dezelfde profetie wordt de komst van de vreemdelingen voorgesteld als bron van
verrijking: “De schatten der zee worden naar u gebracht, de rijkdom der volken komt
naar u toe” (60, 5). De geschiedenis leert ons in feite dat de bijdrage van migranten
en vluchtelingen fundamenteel is geweest voor de sociale en economische groei van
onze maatschappij. En dat is het vandaag de dag nog. Hun werk, hun
opofferingsgezindheid, hun jeugd en hun enthousiasme verrijken de
gemeenschappen die hen opnemen. Maar deze bijdrage zou veel groter kunnen zijn,
als deze op haar waarde geschat en ondersteund zou worden door doelgerichte
programma’s. Het gaat om een enorm potentieel, dat erop wacht aangewend te
worden, als daarvoor maar de gelegenheid wordt geboden.

De bewoners van het nieuwe Jeruzalem – zo profeteert Jesaja ook nog – houden de
poorten van de stad altijd wijd open, opdat de vreemdelingen met hun gaven kunnen
binnentreden: “Uw poorten zullen altijd openstaan, bij dag noch bij nacht ooit worden
gesloten, zo kunnen de volken u rijkdommen brengen” (60, 11). De aanwezigheid
van migranten en vluchtelingen is een grote uitdaging, maar ook een gelegenheid
voor culturele en spirituele groei voor allen. Dankzij hen hebben wij de mogelijkheid
de wereld en de schoonheid van haar verscheidenheid beter te leren kennen. Wij
kunnen rijpen in menselijkheid en samen een groter “wij” opbouwen. In wederzijdse
beschikbaarheid ontstaat ruimte voor een vruchtbare ontmoeting tussen
verschillende ideeën en tradities die de geest openstellen voor nieuwe
perspectieven. Wij ontdekken ook de rijkdom die besloten ligt in godsdiensten en
vormen van spiritualiteit die ons onbekend zijn, en dit stimuleert ons om onze
overtuigingen te verdiepen.

In het Jeruzalem van de volken wordt de tempel van de Heer mooier gemaakt door
de geschenken die uit vreemde landen komen: “Al het kleinvee van Kedar is voor u
samengedreven, de rammen van Nebajot staan u ter beschikking; zij gaan naar mijn
altaar, een welgevallige gave. Mijn luisterrijke tempel zet ik weer luister bij” (60, 7). In
dit perspectief biedt de komst van katholieke migranten en vluchtelingen nieuwe
energie voor het kerkelijk leven van de gemeenschappen die hen opnemen. Zij zijn
vaak brengers van een revitaliserende dynamiek en bezielers van levendige
vieringen. Het delen van uitdrukkingsvormen van geloof en verschillende devoties is
een bevoorrechte gelegenheid om meer ten volle de katholiciteit van het Volk van
God te beleven.

Geliefde broeders en zusters, en vooral jullie, jongeren! Als wij willen samenwerken
met onze hemelse Vader bij het bouwen aan de toekomst, laten wij dat dan doen
samen met de migranten en vluchtelingen, onze broeders en zusters. Laten wij daar
vandaag aan bouwen! Want de toekomst begint vandaag en begint bij ieder van ons.
Wij kunnen de verantwoordelijkheid voor beslissingen die nu moeten worden
genomen, opdat Gods plan met de wereld wordt verwezenlijkt en zijn Rijk van
gerechtigheid, broederschap en vrede komt, niet aan de volgende generaties
overlaten.

Gebed
Heer, maak ons tot dragers van hoop,
opdat waar duisternis is, uw licht heerst,
en waar gelatenheid is, weer vertrouwen in de toekomst wordt geboren.

Heer, maak ons tot instrument van uw gerechtigheid,
opdat waar uitsluiting is, broederschap opbloeit,
en waar hebzucht is, samen wordt gedeeld.

Heer, maak ons tot bouwers van uw Rijk
samen met migranten en vluchtelingen
en alle bewoners van de periferieën.

Heer, maak dat wij leren hoe mooi het is
allen te leven als broeders en zusters. Amen

Rome, Sint Jan van Lateranen, 9 mei 2022

Franciscus

Vertaling: drs. H.M.G. Kretzers
Eindredactie: A. Kruse, MA
Copyright: Liberia Editrice Vaticana/SRKSint Jan de Doper parochie