Gebed voor roepingen


Gebed voor roepingen


God onze Vader, Heer van de oogst, wij danken U voor uw verlossende
liefde die U ons hebt gezonden in uw Zoon Jezus Christus.
Op Jezus’ woord vragen wij U nieuwe priesters te roepen, die met de inzet
van hun leven zich wijden aan de navolging van Christus in een leven van
gebed en dienst aan het Evangelie.
Zoals U eens de heilige Willibrord als eerste naar onze streken hebt
gezonden om onze verre voorouders het Evangelie bekend te maken,
zo bidden wij U: schenk aan vele jonge mensen het verlangen zich in uw
dienst te stellen om het Evangelie te verkondigen in onze samenleving.
Schenk hen een geest van wijsheid en grote liefde, van moed en
volharding om mensen met, door en in Christus vertrouwd te maken
met uw Woord en sacrament.
Vorm hen naar het voorbeeld van de heilige Willibrord tot tactvolle
milde herders, die de noden verstaan van de mensen en hen bij U weten
te brengen, opdat zij de vreugde van het Evangelie mogen kennen en
aanvaarden en uit U verlangen te leven. Laat zo uw Kerk in onze streken
opnieuw opgebouwd worden tot een krachtige gemeenschap van gebed en
dienstbaarheid, waarin uw Rijk onder ons zichtbaar wordt.
Schenk nieuwe roepingen aan de ordes en religieuze gemeenschappen,
die midden in de wereld een teken zijn van intieme verbondenheid
met U als voorafbeelding van de hemelse werkelijkheid tot opbouw
van de Kerk op aarde.
Schenk aan allen de bereidheid zich te laten vormen tot leerlingen van U,
die ontmoediging, tegenslag, kortom alle vormen van beproeving door de
kracht van uw genade weten te overwinnen.
Wij bidden het U op voorspraak van de heilige Willibrord,
door Christus onze Heer.
Amen.
Onze Vader…
Wees gegroet…Sint Jan de Doper parochie