Lezingen in het Pools, DLA POLSKICH PARAFIAN


Lezingen in het Pools, DLA POLSKICH PARAFIAN

25 Lutego – 25 februari

Pierwsze czytanie 

Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
 
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę». 
A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 
Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. 
Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».  

Psalm responsoryjny 

Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: por. Ps 116A [114], 9) 

W krainie życia będę widział Boga 
 
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *  
«Jestem w wielkim ucisku».  
Cenna jest w oczach Pana *  
śmierć Jego wyznawców. 
 
W krainie życia będę widział Boga 
 
O Panie, jestem Twoim sługą, *  
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.  
Ty rozerwałeś moje kajdany, †  
Tobie złożę ofiarę pochwalną *  
i wezwę imienia Pana. 
 
W krainie życia będę widział Boga 
 
Wypełnię me śluby dla Pana *  
przed całym Jego ludem.  
W dziedzińcach Pańskiego domu, *  
pośrodku ciebie, Jeruzalem. 
 
W krainie życia będę widział Boga  

Drugie czytanie 

Rz 8, 31b-34 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
 
Bracia: 
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?  

Werset przed Ewangelią (Alleluja) 

Mt 17, 5 

Chwała Tobie, Królu wieków 
 
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:  
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». 
 
Chwała Tobie, Królu wieków  

Ewangelia 

Mk 9, 2-10 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 
 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. 
 
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 
 
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.  Sint Jan de Doper parochie