Lezingen in het Pools, DLA POLSKICH PARAFIAN


Lezingen in het Pools, DLA POLSKICH PARAFIAN

16 czerwca – 16 juni 

Pierwsze czytanie 

Ez 17, 22-24 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 
 
Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. 
Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 
I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię».  

Psalm responsoryjny 

Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2) 

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże 
 
Dobrze jest dziękować Panu, *  
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,  
rano głosić Twoją łaskawość, *  
a wierność Twoją nocami. 
 
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże 
 
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *  
rozrośnie się jak cedr na Libanie.  
Zasadzeni w domu Pańskim *  
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. 
 
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże 
 
Nawet i w starości wydadzą owoc, *  
zawsze pełni życiodajnych soków,  
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *  
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości. 
 
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże  

Drugie czytanie 

2 Kor 5, 6-10 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
 
Bracia: 
Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. 
 
Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.  

Werset przed Ewangelią (Alleluja) 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,  
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja  

Ewangelia 

Mk 4, 26-34 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
 
Jezus mówił do tłumów: 
 
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». 
 
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». 
 
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.  Sint Jan de Doper parochie