Paaskaarsenproject 2023


Paaskaarsenproject 2023

In januari zijn acht schilders gestart met het beschilderen van de paaskaarsen van 2023 voor alle kerken van de parochie Sint Jan de Doper en voor de parochies van Haastrecht en Schoonhoven. Onder de bezielende leiding van Jan de Frankrijker is een paasicoon nageschilderd. Tijdens de paaswakevieringen zijn de gezegend en is het Licht van Christus ontstoken.

Het icoon

Voor het beschilderen van de paaskaars is er gekozen voor de icoon ‘De nederdaling ter helle en verrijzenis’. De iconografie van de nederdaling ter helle wordt in het Grieks aangeduid met het woord ‘Anastasis’, wat opstanding betekent. De ‘nederdaling ter helle’, bidden we in onze geloofsbelijdenis: ‘Die nedergedaald is ter helle’. De opgestane Christus wordt in een goudgeel gewaad afgebeeld voor een aureool met dunne gouden stralen. Christus heft met zijn rechterhand de eerste mens (Adam) op uit de onderwereld, terwijl Eva zich biddend naar hem toebuigt. Christus staat op twee kruislings gelegde planken, die de gebroken poort van de hel voorstellen. Achter Adam staan profeten uit het Oude testament; vooraan de gekroonde David en Salomo, achter hen Johannes de Doper, terwijl rechts Mozes met de wetstafelenin de hand staat. De greep van Christus om de pols van Adam symboliseert krachtsoverbrenging, bevrijding en bescherming. De oericoon bevindt zich in het Kunsthistorisch Museum Nowgorod en is uit de vijftiende eeuw.

Links: icoon 'De nederdaling ter helle en verrijzenis' als inspiratie voor de paaskaars van 2023.
Rechts: De Koptische icoon is  toegepast op de paaskaarsen van 2023.

Het resultaat

Op de paaskaars van 2023 is de koptische (Egyptische) icoon geschilderd. Afwijkend daarin is dat Christus zowel Adam als Eva bij de pols vasthoudt. Het kruis en de profeten zijn niet geschilderd, omdat de afbeelding voor de kaars dan te groot wordt. De koptische icoon is een eenvoudige versie van de originele icoon. Zie hieronder een glimp van het eindresultaat. Vanaf de paaswake zijn de kaarsen te bewonderen bij alle kerken.Sint Jan de Doper parochie