Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Aankondiging over OLV Hemelvaartkerk, Gouda

Aangemaakt op: za 31 augustus '19 • Bekeken: 348 keer.

De afgelopen maand is door het parochiebestuur en de locatieraad Gouda een eerste stap gezet ter voorbereiding van een  voorgenomen besluit  tot onttrekking aan de eredienst van de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan in Gouda. Het steeds verder teruglopende aantal parochianen dat hier de vieringen bijwoont in combinatie met de oplopende – en door collectes en gezinsbijdragen deels ongedekte – exploitatiekosten, het beperkt aantal leden van het pastoraal team en het steeds dalende aantal steeds kwetsbaar wordende vrijwilligers dwingen ons helaas tot deze stap. Wij zijn daarbij niet lichtvaardig tewerk gegaan – er is een voorbereidende periode van vele maanden aan vooraf gegaan.Nu hebben we de allereerste stap gezet.. We hebben ons daarbij gerealiseerd dat elk moment waarop een dergelijke mededeling wordt gedaan een verkeerd moment zou zijn geweest. Voordat het definitieve besluit tot sluiting kan worden genomen, zal er bovendien onder verantwoordelijkheid van het bisdom ongetwijfeld nog het een en ander aan ontmoetingen  worden georganiseerd, waarbij eenieder die dat zou willen aanwezig kan zijn.

Ondertussen zal de periode tot december worden gebruikt om in goed overleg met alle betrokken parochianen en belanghebbende partijen te inventariseren hoe we de sluiting van de OLV Hemelvaartkerk straks zo goed mogelijk kunnen opvangen. Deels denken wij dat te doen door elders door de week vervangende vieringen te organiseren (bij voorbeeld in de Zuidrandflat of de kapel van het kerkhof), deels door een goede vervoersdienst op te zetten naar andere plekken binnen de parochie, deels door elders ruimte te reserveren voor vieringen, bijeenkomsten, repetities e.d. die tot op heden op de Krugerlaan plaats vinden. Aan de betrokken parochianen is gevraagd om op bijeenkomsten, via email of op andere wijze hun ideeën over de gevolgen van de sluiting met ons te delen. Waar mogelijk zullen wij deze straks omzetten in concrete maatregelen om het toekomstige gemis van deze kerkplek te helpen verzachten.

Inmiddels is een aantal werkgroepen gevormd, die aandacht zullen besteden aan de verdere communicatie, de vervangende voorzieningen en een eventuele nieuwe bestemming voor het gebouw. Een deel van het parochiebestuur zal fungeren als stuurgroep om alle activiteiten te coordineren – met o.a. het bisdom - en op elkaar af te stemmen. Parochiebestuur en Locatieraad Gouda zijn er verre van trots op dat wij dit sluitingsproces hebben moeten opstarten. De sluiting 15 jaar geleden van de kerk van het Allerheiligst Sacrament staat ons nog helder op het netvlies. Maar in het licht van ons Meerjarenbeleidsplan mede indachtig de omvang van het pastoraal team moeten er soms moeilijke besluiten worden genomen, om onze parochie ook naar de toekomst toe in staat te stellen een verzameling van vitale geloofsgemeenschappen te blijven en de katholieke presentie in de stad Gouda te kunnen blijven waarborgen. Die verantwoordelijkheid ligt op het bord van het bestuur en de locatieraad en wij zullen daarin onze verantwoordelijkheid nemen. U als parochianen kunt ons daarbij helpen, door mee te denken, uw ideeën te delen, door uw gebed om steun en wijsheid en door u te realiseren dat er in deze moeilijke tijd voor de Rooms Katholieke kerk – en dus ook voor onze geloofsgemeenschap – er soms zware offers moeten worden gebracht om de geloofsbeleving naar de toekomst toe toch te borgen.

Hier kunt u de tekst lezen welke is voorgelezen in de OLV Kerk uploads/parochiebreed/Tekst%20voorgelezen%20in%20OLV%20Kerk.pdf

 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.