Waarom is er de ziekenzalving?

Het is een sacrament waarin we vragen om genezing en om de kracht om de kwetsbaarheid van het leven met gelovig vertrouwen te kunnen dragen. Dat wordt overal in het Evangelie zichtbaar waar Jezus naar zieken toe gaat, hen de handen oplegt en hen geneest. De leerlingen van Jezus worden door Hem op weg gezonden om te doen wat Hij hen heeft voorgedaan: de zieken de handen opleggen en hen zalven met olie.

Voor wie is de ziekenzalving bestemd?

De apostel Jacobus spoort zieken aan om de ziekenzalving te vragen. Hij zegt: “Is er iemand onder u ziek? Laat hij dan de priesters van de gemeente te roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan zal het hem vergeven worden.” (Jacobus 5.13-16)
In het verleden werd de ziekenzalving gegeven aan hen die stervend waren, maar als we Jacobus lezen is de ziekenzalving bestemd voor zieken in elk stadium van ziekte. Ook wordt aan ouderen aanbevolen om de ziekenzalving te ontvangen omdat zij kwetsbaar zijn en extra geestelijke bijstand nodig hebben

Waar bestaat het sacrament uit?:

Dit bestaat uit Schriftlezing en gebed. Daarna volgt de handoplegging door de priester op het hoofd van de zieke. Dan zalft de priester met heilige olie het voorhoofd en de handen van de zieke, terwijl hij bidt. De zieke kan, indien mogelijk, ook de heilige communie ontvangen.

Wat wordt in en door het sacrament ontvangen?

Door het sacrament ontvangt de zieke kracht om de ziekte te dragen en zo mogelijk ook genezing.
Bij levensgevaar geeft het sacrament de kracht om afscheid te nemen van het leven en de naasten. Met de hulp van Jezus Christus wordt de zieke bijgestaan om zich in geloof toe te vertrouwen aan het toekomstig nieuwe leven in het huis van God.

Wanneer is er gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen?

In elke geloofsgemeenschap en ook in de verpleeghuizen worden jaarlijks, in de maanden september en oktober, tijdens een eucharistieviering gezamenlijke vieringen van de ziekenzalving gehouden.
Veel ouderen maken hier graag gebruik van. Voor exacte data kunt u informatie vragen op het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

Door het jaar heen kunt u ook de ziekenzalving ontvangen. In acute situaties, als de gelovige stervende is, kan om de zalving worden gevraagd maar u hoeft daar niet op te wachten! De zalving kan juist ook eerder gevraagd worden. De zieke of oudere kan de kracht van de zalving dan nog bewust ervaren en er steun aan hebben in de periode er na. De pastores raden u aan, de vraag om de zalving niet uit te stellen tot het laatste moment.

Sint Jan de Doper parochie